Koncepcja

I. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA

Przedszkole Miejskie nr 86 w Łodzi mieści się w krajobrazowo- rekreacyjnej części miasta tzw. „Rudzie Pabianickiej” Zostało powołane do życia w 1951 roku. Budynek jest dostosowany do potrzeb dzieci. Posiada zaplecze higieniczne i gospodarcze. Otoczony jest ogrodem, w którym znajdują się piaskownice, sprzęt rekreacyjny do zabaw na powietrzu. Obecnie Przedszkole Miejskie nr 86 jest placówką 3 –oddziałową. W budynku znajdują się 3 sale dydaktyczne, jasne i przestronne, wyposażone w różne zabawki edukacyjne i pomoce dydaktyczne dostosowane do wieku dziecka oraz w kąciki zainteresowań. Jest również 1 sala, „doświadczania świata”, w której prowadzone są zajęcia terapeutyczne, badawcze i relaksacyjne. Przedszkole posiada bogate zaplecze multimedialne, funkcjonuje sieć internetowa.
Nasze przedszkole to placówka o wieloletniej tradycji. Od zawsze priorytetem działania placówki jest dobro dziecka. Każdego dnia dokładamy starań, aby dzieci czuły się tu jak w domu. Chcemy zapewnić dzieciom bezpieczne dorastanie i umożliwić im wszechstronny rozwój, tak, aby wchodząc w szkolny etap życia były do niego dobrze przygotowane. Stawiamy na twórczość i kreatywność dzieci. Otwieramy je na świat i uczymy optymizmu. Prowadzimy naukę 2 języków obcych (angielskiego oraz francuskiego). Systematycznie wdrażamy i realizujemy projekty kształtujące świadomość ekologiczną dzieci jak i ich rodziców.
Całość tworzy estetyczne otoczenie, w którym dzieci chętnie przebywają. Przedszkole jest czynne zgodnie z życzeniem rodziców w godzinach 7:00 – 17:00. Wszystkie nauczycielki posiadają wykształcenie zgodne z wymaganiami, stale podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe uczestniczą w różnego rodzaju formach doskonalenia.

II. PODSTAWA PRAWNA

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych:

 1. Ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w: Rozporządzeniu MEN z dnia 23 grudnia 2008 roku dotyczącym Podstawy  Programowej Wychowania Przedszkolnego (Dz. U. z 2009r Nr 4, poz.17),
 2. Statucie Przedszkola,
 3. Rozporządzeniu MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324) z uwzględnieniem zmian z 14 maja 2013 (poz. 560).

Głównym celem edukacji przedszkolnej jest stworzenie warunków do optymalnego rozwoju osobowości dziecka. Tworzenie przedszkola otwartego na dziecko i jego potrzeby. Dbanie o to, aby przedszkolak stał się najważniejszym ogniwem w strukturze placówki.

III. WIZJA PRZEDSZKOLA

 1. Przedszkole otacza dzieci troską i miłością, zapewnia dzieciom opiekę. Jest miejscem radosnej zabawy i bezpiecznego poznawania świata.
 2. Wszystkim dzieciom daje równe szanse rozwoju. Stwarza warunki do pełnego rozwoju osobowego każdego z wychowanków, zgodnego z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturalnym i przyrodniczym.
 3. Przedszkole kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka.
 4. Położenie przedszkola stwarza szerokie możliwości rozwoju zainteresowań przyrodniczych dziecka. Ogród przedszkola w i wyposażenie wyzwala kreatywność dzieci i nauczycieli w tym zakresie.
 5. Przedszkole rozwija kompetencje językowe dzieci – wprowadzając naukę 2 języków obcych (angielskiego i francuskiego)
 6. Kadrę pedagogiczną przedszkola tworzy grono nauczycieli wysoko wykwalifikowanych, systematycznie doskonalących swoje kwalifikacje
 7. Przedszkole współpracuje ze środowiskiem rodzinnym. Rodzice są partnerami i współgospodarzami przedszkola ich pomoc i zaangażowanie przyczynia się do osiągania sukcesów przedszkola.
 8. Przedszkole współpracuje z licznymi instytucjami, przez co zaspokaja potrzeby środowiska, jest otwarte i przyjazne. Promuje osiągnięcia dzieci w środowisku.

IV. MISJA PRZEDSZKOLA

Nasze Przedszkole dąży do wychowania pewnego siebie otwartego człowieka. Każde dziecko jest dla nas ważne. Zrobimy wszystko aby w naszym przedszkolu czuło się akceptowane i bezpieczne. Stworzymy warunki do harmonijnego rozwoju , do bycia samodzielnym i otwartym na nowe doświadczenia. Zapewniamy, że każde z dzieci w naszym przedszkolu dostaje klucz do zdobywania wiedzy, do twórczych poszukiwań, inspirację do działania.

V. OBSZARY DZIAŁANIA

W naszym przedszkolu :
Dziecko:

 1. Poznaje swoje prawa i obowiązki.
 2. Ma zapewnione poczucie bezpieczeństwa.
 3. Ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiągania sukcesu.
 4. Jest ciekawe poznawczo i aktywne twórczo, kreatywne, chętne do podejmowania nowych wyzwań.
 5. Uczy się dostrzegać swoje mocne strony.
 6. Buduje pozytywny obraz samego siebie.
 7. Uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi oraz współpracować z innymi.
 8. Osiąga dojrzałość szkolną na wymaganym poziomie, gwarantującą z powodzeniem rozpoczęcie nauki w szkole.

Rodzice:

 1. Otrzymują obiektywną informację o rozwoju ich dziecka, postępach, sukcesach i niepowodzeniach.
 2. Mogą być z dzieckiem w trudnych chwilach.
 3. Mówią otwarcie o swoich spostrzeżeniach o pracy przedszkola.
 4. Bezpośrednio rozmawiają z nauczycielem o trudnych sprawach wychowawczych.
 5. Włączani są do czynnego uczestnictwa w życiu przedszkola.
 6. Wyrażają swoja opinię i oceniają pracę przedszkola.
 7. Są partnerami w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i zarządzaniu przedszkolem.

Nauczyciele:

 1. Aktywnie realizują zadania przedszkola określone w dokumentach wewnętrznych przedszkola.
 2. Są aktywni i twórczy, innowacyjni, zaangażowani w pracę przedszkola.
 3. Realizują zadania oświatowe i programy własne, dostosowane do potrzeb grupy i placówki.
 4. Współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
 5. Podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w licznych kursachi szkoleniach.
 6. Wykorzystują aktywne i nowoczesne metody w pracy.
 7. Zdobywają kolejne stopnie awansu zawodowego.
 8. Pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują sympatyków i partnerów przedszkola.
 9. Monitorują efektywność własnej pracy – samokontrola.
 10. Dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

Personel niepedagogiczny:

 1. Bierze udział w tworzeniu nowoczesnego wizerunku przedszkola.
 2. Mądrze gospodaruje mieniem.
 3. Sumiennie dba o ład i porządek.
 4. Tworzy życzliwy stosunek do dzieci.
 5. Pomaga w realizacji treści programowych.

Współpraca ze środowiskiem:

 1. Podtrzymywanie tradycji organizowania imprez i uroczystości o charakterze otwartym dla społeczności lokalnej.
 2. Prezentowanie działalności przedszkola w środowisku lokalnym i mediach.
 3. Udział w ogólnopolskich akcjach.
 4. Współpraca z innymi placówkami oświatowymi oraz instytucjami.

Działania promocyjne:

 1. Redagowanie strony internetowej, portalu społecznościowego oraz kroniki przedszkola.
 2. Aktywne włączanie się w organizacje Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka.
 3. Organizacja uroczystości przedszkolnych, prezentacja umiejętności dzieci.
 4. Zamieszczanie artykułów w prasie pedagogicznej.
 5. Prezentacja działań przedszkola w lokalnych mediach.
 6. Dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku.
 7. Upowszechnianie informacji o przedszkolu.

VI. CELE I ZADANIA:

1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej

 • Przedszkole osiąga cele zgodnie z polityką oświatową państwa i miasta.
 • Działania przedszkola nastawione są na twórczy rozwój dzieci, nabywanie przez nie wiadomości i umiejętności poprzez działanie i doświadczanie.
 • Przedszkole rozwija kompetencje językowe dzieci- intensyfikując naukę 2 języków obcych (angielskiego i francuskiego).
 • Przedszkole rozwija świadomość proekologiczną dzieci- prowadząc projekty wspólnie z WFOŚ i GW.
 • Realizowany jest program wychowawczo – profilaktyczny uwzględniający system wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci oraz eliminowania zagrożeń.

2. Procesy zachodzące w przedszkolu

 • W przedszkolu opracowana i wdrożona jest oferta zajęć zawierająca nowatorskie rozwiązania i formy pracy z dzieckiem.
 • Przedszkole zapewnia każdemu dziecku możliwość realizacji własnych pasji, zainteresowań.
 • W przedszkolu opracowano system diagnozowania wiadomości, umiejętności i możliwości dzieci. Dzieciom udzielana jest pomoc w wyrównywaniu szans edukacyjnych i rozwoju w ich własnym tempie.

3. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym

 • Przedszkole współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku.
 • W przedszkolu wypracowane zostały zasady działania w zakresie współpracy z rodzicami i wzmacniania ich ról w ramach funkcjonującej Rady Rodziców.
 • Absolwenci przedszkola są dobrze przygotowani do dalszej edukacji.
 • Działalność przedszkola promowana jest w środowisku.

4. Zarządzanie przedszkolem

 • Praca nauczycieli oparta jest na realizacji wspólnych zadań i celów zawartych w koncepcji pracy przedszkola. Nauczyciele planują działania, rozwiązują problemy i doskonalą metody i formy pracy.
 • Dyrektor jest kreatywny i konsekwentny w działaniu.
 • Warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiają realizowanie przyjętych programów i projektów, sprzyjają zabawie, doświadczaniu i wypoczynkowi.

VII. KIERUNKI REALIZACJI KONCEPCJI PRACY

 1. Zapewnienie każdemu dziecku możliwości wszechstronnego rozwoju, poprzez zaspokajanie jego naturalnej potrzeby poznawania otaczającego świata zaspokojenie dociekliwości
 2. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań wychowanków.
 3. Kształtowanie charakteru dzieci poprzez rozwijanie u wychowanków optymistycznych cech charakteru (dobroć, empatia, otwartość, zaradność, odporność emocjonalna, samodzielność, kreatywność, wiara w siebie, współpraca).
 4. Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka.
 5. Angażowanie środowiska lokalnego do udziału w życiu przedszkola.
 6. Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej i europejskiej, przygotowanie dzieci do bycia odpowiedzialnymi obywatelami, znającymi swój region, kraj i inne narody europejskie.
 7. Przygotowanie dzieci do funkcjonowania w życiu poprzez uczenie odpowiedzialności.
 8. Promowanie zdrowego trybu życia.
 9. Wdrażanie do ekologii.
 10. Edukacja przez sztukę.
 11. Wykorzystywanie nowoczesnych metod i środków edukacji.

VIII. WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI KONCEPCJI – KRYTERIA SUKCESU

 1. Wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola o elementy nowatorskie i innowacyjne.
 2. Wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci.
 3. Upowszechnienie i akceptacja praw dziecka.
 4. Wzrost efektywności pracy nauczycieli, praca zespołowa.
 5. Zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem.
 6. Zadowolenie rodziców z oferty edukacyjnej przedszkola, dobra opinia w środowisku o działalności przedszkola.
 7. Zacieśnienie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole.
 8. Wprowadzenie skutecznego systemu diagnozowania dzieci oraz ich potrzeb rozwojowych.
 9. Prowadzenie skutecznej polityki kadrowej.
 10. Wzrost motywacji i zadowolenia personelu z dobrze spełnionego obowiązku.
 11. Wzbogacanie bazy przedszkola o nowoczesne pomoce dydaktyczne i multimedia ze szczególnym nastawieniem na pomoce ekologiczne.

IX. CELE STRATEGICZNE PRZEDSZKOLA:

 • 2014/2015 „Bajka, która rozumie…” – szerzenie profilaktyki zdrowia emocjonalnego małego dziecka poprzez słuchanie, przeżywanie i obcowanie z bajką, ze szczególnym uwzględnieniem bajek terapeutycznych.
 • 2015/2016 „Zdrowie to nie wszystko, ale wszystko jest niczym bez zdrowia….”-szerzenie profilaktyki zdrowia i bezpieczeństwa małego dziecka.
 • 2016/2017 „Hello….” stymulowanie rozwoju dziecka w celu zaznajomienia z językiem angielskim.

X. MODEL ABSOLWENTA PRZEDSZKOLA:

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej jest przygotowane do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami, jest aktywne, dociekliwie i ambitne, rozumie świat i wartości w nim nagromadzone, dba o swoje zdrowie i sprawność fizyczną. Wykazuje się samodzielnością, samooceną, samokontrolą w zakresie doskonalenia i modyfikowania swojego nastawienia do siebie i innych. Posiada wiedzę, umiejętności i sprawności pozwalające mu sprostać wymaganiom stawianym w szkole podstawowej i w życiu osobistym. Ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem.

Absolwent przedszkola

wykazuje:

 1. motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego;
 2. zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego;
 3. umiejętność przyswajania nowych pojęć , logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania;
 4. umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałości;
 5. umiejętność radzenia sobie z trudnościami (nie zniechęca się, gdy mu się coś nie uda, podejmuje próby radzenia sobie z zadaniem);
 6. umiejętność współpracy w grupie (podporządkowuje się poleceniom, normom, umie współdziałać z innymi);
 7. tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań;
 8. samodzielność;
 9. odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami).

posiada:

 1. zdolność do obdarzania nauczycielki (i innych dorosłych) uwagą i porozumiewania się z nią w zrozumiały dla niej sposób;
 2. wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia;
 3. podstawową wiedzę o świecie.

umie:

 1. cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie;
 2. posługiwać się zdobyczami techniki.

rozumie, zna przestrzega:

 1. prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi;
 2. zasady bezpieczeństwa, zasad higieny, dbałość o zdrowie i sprawność fizyczną;
 3. zasady kultury współżycia, postępowania;
 4. kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe;
 5. potrzebę szanowania przyrody i środowiska (prezentuje postawę proekologiczną).

nie obawia się:

 1. występować publicznie – reprezentować grupę, przedszkole;
 2. chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami artystycznymi, sportowymi, sukcesami;
 3. wykazać inicjatywy w działaniu;
 4. wyrażania swoich uczuć.

dziecko ma prawo do:

 1. życia i rozwoju;
 2. swobodnej myśli, sumienia i wyznania;
 3. aktywnej, serdecznej miłości i ciepła;
 4. spokoju i samotności, gdy tego chce;
 5. snu lub wypoczynku, jeśli jest zmęczone;
 6. indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju;
 7. pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą;
 8. wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi;
 9. wspólnoty w grupie;
 10. zabawy i wyboru towarzyszy zabawy;
 11. pomocy ze strony dorosłych i kontaktów z nimi na zasadzie równouprawnienia;
 12. nauki, informacji , badania i eksperymentowania;
 13. nauki jak podchodzić do niebezpieczeństw;
 14. doświadczania konsekwencji swojego zachowania;
 15. zdrowego żywienia

XI. KATALOG METOD OBOWIĄZUJĄCY W PRZEDSZKOLU

Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych. Oparte są na metodyce wychowania przedszkolnego:
metody czynne:

 1. metoda samodzielnych doświadczeń;
 2. metoda kierowania własną działalnością dziecka;
 3. metoda zadań stawianych dziecku;
 4. metoda ćwiczeń utrwalających.

metody oglądowe:

 1. obserwacja i pokaz;
 2. osobisty przykład nauczyciela;
 3. udostępnianie sztuki/dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne.

metody słowne:

 1. rozmowy;
 2. opowiadania;
 3. zagadki;
 4. objaśnienia i instrukcje;
 5. sposoby społecznego porozumiewania się;
 6. metody żywego słowa.

Ponadto realizując program wychowania przedszkolnego wykorzystujemy elementy wielu atrakcyjnych metod wspierających aktywność, samodzielność, zachęcających do twórczych poszukiwań, pozwalających na ukazaniu zalet i walorów każdego dziecka.

Metody pracy w przedszkolu wg m. Kwiatkowskiej:

 1. słowne: rozmowa, instrukcja, objaśnienia, społecznego porozumiewania się;
 2. czynne: samodzielnych doświadczeń; kierowana własna działalnością,
 3. zadań stawianych dziecku, ćwiczeń, scenki dramowe;
 4. percepcyjne: obserwacja, pokaz, demonstracja, uprzystępniania sztuki, przykładu

Metody pracy wg S Strzyżewskiego:

 1. podające: naśladowcza;
 2. ekspresyjne: zabawowo-naśladowcza, zabawowo-klasyczna;
 3. samodzielnych doświadczeń opartej na inicjatywie własnej dziecka;
 4. zadań stawianych dziecku przez nauczyciela;
 5. ćwiczeń, polegającą na powtarzaniu przez dziecko odpowiednich czynności;
 6. odtwarzania (podczas nauki wiersz, piosenki, tańca);
 7. słowne (rozmowy, opowiadania, zagadki);
 8. żywego słowa (środki artystyczne rozwijające wrażliwość artystyczną i estetyczną).

metody aktywności ruchowej i tańca:

 1. metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 2. metoda ruchowej ekspresji twórczej -Rudolfa Labana
 3. Kinezjologia Edukacyjna Paula Dennisona
 4. metoda Kniessów- gimnastyka rytmiczna;
 5. aerobik;
 6. joga

metody aktywizujące w edukacji muzycznej:

 1. metoda aktywnego słuchania muzyki Bati Strauss;
 2. metoda wychowania muz. Carla Orffa.

metody aktywne ożywiające działania pedagogiczne:

 1. pedagogika zabawy „Klanza”- metodyka pracy z grupą;
 2. techniki twórczego myślenia;
 3. edukacja przez ruch;
 4. techniki parateatralne;
 5. drama;
 6. pantomima.

metody z zakresu edukacji matematycznej:

 1. edukacja matematyczna wg Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej.

metody wspomagające naukę czytania:

 1. metoda odimiennej nauki czytania dr Ireny Majchrzak;
 2. metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz;
 3. metoda czytania globalnego Glenna Domana;
 4. wczesna nauka czytania wg prof. Jagody Cieszyńskiej- metoda symultaniczno- sekwencyjna -„Kocham czytać”;
 5. naturalna nauka języka- metoda czytania i pisania (nowozelandzka);
 6. metoda analityczno-syntetyczna.

metody relaksacyjne:

 1. bajkoterapia;
 2. relaksacja- oparta na treningu autogennym wg A. Polende.

plastyka:

 1. metoda swobodnej ekspresji;
 2. metoda zadań inspirujących.