Rekrutacja

 

Komunikat Dyrektora

komunikat1

Regulamin rekrutacji

Image-000 Image-001 Image-002 Image-003 Image-004 Image-005 Image-006 Image-007

Zasady rekrutacji

Zasady
postępowania rekrutacyjnego
do
PRZEDSZKOLI MIEJSKICH,
ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
prowadzonych przez Miasto Łódź na rok szkolny 2016/2017¹

I. INFORMACJE OGÓLNE

Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017 odbywa się przy pomocy systemu elektronicznego.

W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli miejskich prowadzonych przez Miasto Łódź bierze udział:
a) dziecko urodzone w latach 2010 – 2013,
b) dziecko, któremu na wniosek rodziców oraz w oparciu o opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej dyrektor publicznej szkoły podstawowe w obwodzie której dziecko mieszka, odroczył rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny.

W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź bierze udział:
1. dziecko urodzone w latach 2010 – 2011,
2. dziecko, któremu na wniosek rodziców oraz w oparciu o opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej dyrektor publicznej szkoły podstawowe w obwodzie której dziecko mieszka, odroczył rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli miejskich, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź odbywa się na wolne miejsca oraz obejmuje dzieci zamieszkałe w Łodzi.

UWAGA
1. Dzieci urodzone w 2014 roku nie uczestniczą w rekrutacji elektronicznej. Rodzice / prawni opiekunowie tych dzieci (po ukończeniu przez nie 2,5 r.) mogą starać się o zapisanie ich do przedszkoli miejskich prowadzonych przez Miasto Łódź po zakończeniu postępowania uzupełniającego (czyli po 31 sierpnia 2016 r.) na wolne miejsca.
2. Rodzice / prawni opiekunowie dzieci zamieszkujących poza Łodzią mogą ubiegać się o przyjęcie dzieci do przedszkoli miejskich, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź po zakończeniu postępowania uzupełniającego (czyli po 31 sierpnia 2016 r.), pod warunkiem wolnych miejsc w wybranym przedszkolu miejskim, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.
3. Rodzice / prawni opiekunowie, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola miejskiego, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonego przez Miasto Łódź niż ten, do którego dziecko dotychczas uczęszcza muszą pamiętać, że w takim przypadku rekrutacja odbywa się na takich samych zasadach, jak dla dziecka zapisywanego do przedszkola miejskiego, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej po raz pierwszy.

II. KONTYNUACJA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
Rodzice / prawni opiekunowie dzieci uczęszczających do danego przedszkola miejskiego, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonego przez Miasto Łódź w roku szkolnym 2015/2016 składają w tej placówce DEKLARACJĘ O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO w roku szkolnym 2016/2017, w terminie OD 16 LUTEGO DO 22 LUTEGO 2016 R. (formularz deklaracji można pobrać w przedszkolu miejskim, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub ze strony internetowej placówki lub ze strony internetowej Urzędu Miasta Łodzi – zakładka edukacja – nabór do przedszkoli).

Rodzice dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne w danym przedszkolu miejskim zobowiązani są do podpisania umowy na rok szkolny 2016/2017 w terminie OD 14 CZERWCA DO 30 CZERWCA 2016 R. W przypadku gdy umowa nie zostanie podpisana w wyznaczonym terminie będzie to potraktowane, jako rezygnacja z miejsca².

III. POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE – KRYTERIA REKRUTACYJNE

Kandydaci biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 do przedszkoli miejskich, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź, przyjmowani są w oparciu o liczbę uzyskanych punktów w zależności od spełnianych kryteriów. Kolejność zgłoszeń nie ma żadnego wpływu na przyjęcie kandydata do przedszkola miejskiego, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z art. 20c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.), brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
a) wielodzietność rodziny kandydata 100 punktów
b) niepełnosprawność kandydata 100 punktów
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 100 punktów
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 100 punktów

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole miejskie nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone na podstawie uchwały nr V/80/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich oraz przyznania im określonej liczby punktów:
a) rodzeństwo dziecka kontynuującego edukację w placówce pierwszego wyboru 32 punkty
b) dziecko obojga rodziców pracujących lub studiujących w formie studiów stacjonarnych 16 punktów
c) dziecko zgłoszone na pobyt dłuższy niż godziny realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki 8 punktów
d) dziecko uczęszczające do żłobka w roku rekrutacji 4 punkty
e) dziecko wskazane przez rejonowego pracownika socjalnego zagrożone umieszczeniem w zastępczych formach opieki 2 punkty
f) dziecko zamieszkujące w odległości do 3 km od placówki 1 punkt

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania 63 punkty

Z uwagi na zmiany w prawie oświatowym wprowadzone ustawą z dnia 29 grudnia 2015 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016r. poz. 35), kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź na rok szkolny 2016/2017, zostaną podane do publicznej wiadomości w późniejszym terminie.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola miejskiego, szkoły podstawowej.

01 MARCA 2016 r. O GODZ. 08:00 zostanie uruchomiona strona internetowa, na której zamieszczony będzie: informator zawierający oferty przedszkoli miejskich, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź, wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola miejskiego, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonego przez Miasto Łódź, instrukcja wypełnienia wniosku w formie elektronicznej. Strona będzie aktywna DO 31 MARCA 2016 R. DO GODZ. 14:00.

Rodzice / prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do 3 przedszkoli miejskich, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź. Rodzice / prawni opiekunowie układają listę wybranych placówek według preferencji.

UWAGA

1. Rodzice / prawni opiekunowie, którzy korzystają z Internetu:
a) wypełnią w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie kandydata,
b) drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go we wszystkich placówkach wskazanych we wniosku.

2. Rodzice / prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z Internetu oraz rodzice / prawni opiekunowie dzieci objętych obowiązkiem szkolnym posiadający decyzję dyrektora publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o odroczeniu rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego, wydaną na podstawie wniosku rodziców oraz opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej:
a) pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu miejskim, szkole podstawowej prowadzącej rekrutację do oddziału przedszkolnego, wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają we wszystkich placówkach wskazanych we wniosku,
b) informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego pracownik przedszkola miejskiego, szkoły podstawowej.

Do wniosku rodzice / prawni opiekunowie dołączają wymagane, określone w ustawie kopie lub oryginały dokumentów potwierdzających spełnienie danych kryteriów, w tym:
a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą,
e) oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów, zgodnie z § 1 ust. 2 uchwały nr V/80/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich oraz przyznania im określonej liczby punktów. Z uwagi na zmiany w prawie oświatowym wprowadzone ustawą z dnia 29 grudnia 2015 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016r. poz. 35), dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź na rok szkolny 2016/2017, zostaną podane do publicznej wiadomości w późniejszym terminie.
Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 20t ust. 6 ustawy o systemie oświaty).

Rodzice / prawni opiekunowie dzieci objętych obowiązkiem szkolnym (tj. urodzonych w 2009 r.) winni dołączyć do wniosku o przyjęcie kandydata do przedszkola miejskiego, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej decyzję dyrektora obwodowej szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego.

Wypełniony wniosek podpisują oboje rodzice / prawni opiekunowie dziecka. Złożone podpisy są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.

Placówki będą przyjmować wnioski w terminie OD 01 MARCA 2016 R. OD GODZ. 8:00 31 MARCA 2016 R. DO GODZ. 15:00. Wnioski weryfikuje komisja rekrutacyjna. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
a) żądać od rodziców / prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),
b) zwrócić się do Prezydenta Miasta Łodzi o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach. Prezydent w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach:
- korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,
- może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,
- może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.

Po weryfikacji wniosków:
1. 22 KWIETNIA 2016 r. O GODZ. 15:00 komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy uszeregowanej alfabetycznie kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
2. Rodzice / prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych w terminie OD 25 KWIETNIA OD GODZ. 8:00 DO 04 MAJA 2016 R. DO GODZ. 15:00 zobowiązani są, do złożenia POTWIERDZENIA WOLI PRZYJĘCIA do przedszkola miejskiego, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do którego kandydat został zakwalifikowany. Nie potwierdzenie w terminie woli przyjęcia będzie traktowane jako rezygnacja z przyjęcia kandydata do danej placówki.
3. 09 MAJA 2016 r. O GODZ. 15:00 komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz informację o liczbie wolnych miejsc lub ich braku.

Ww. listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o najniższej liczbie punktów, która uprawniała do przyjęcia kandydata. Ponadto na listach umieszcza się datę podania ich do publicznej wiadomości opatrzoną podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. Listy umieszczone zostaną w siedzibie danej placówki.

Rodzice / prawni opiekunowie dzieci, które zostaną przyjęte do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2016/2017 mają obowiązek zgłoszenia się do nich celem podpisania umowy³.

Umowy będą podpisywane w terminie OD 14 CZERWCA DO 30 CZERWCA 2016 R. W przypadku gdy umowa nie zostanie podpisana w wyznaczonym terminie będzie to potraktowane, jako rezygnacja z miejsca i spowoduje automatyczne skreślenie kandydata z listy przyjętych.

Rodzice / prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:
a) wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola miejskiego w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
b) wnieść do dyrektora przedszkola miejskiego odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
c) na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola miejskiego złożyć skargę do sądu administracyjnego.

Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu miejskim, szkole podstawowej.
Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu miejskim, szkole podstawowej, która przeprowadziła postępowanie rekrutacyjne przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola miejskiego, szkoły podstawowej została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

IV. DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH
Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do ogólnodostępnych przedszkoli miejskich, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych biorą udział w rekrutacji elektronicznej – na zasadach ogólnych.
Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do:
a) przedszkola integracyjnego
b) integracyjnego oddziału w przedszkolu miejskim
c) przedszkola specjalnego
d) specjalnego oddziału w przedszkolu miejskim
e) integracyjnego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
nie biorą udziału w rekrutacji elektronicznej. Wniosek o przyjęcie kandydata wypełniany jest przez rodziców / prawnych opiekunów w wybranym przedszkolu miejskim, szkole podstawowej prowadzącej integracyjne oddziały lub specjalne oddziały.

V. INNE
Adresy stron internetowych dla rodziców:

(strona będzie aktywna od 01 marca 2016 r. od godz. 8:00 do 31 marca 2016 r. do godz. 14.00)

———————————————————————————————————————————-

¹ przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015r. poz. 1942)

² Dotyczy tylko rodziców dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne w przedszkolu miejskim.

³ Dotyczy tylko rodziców dzieci przyjętych do przedszkola miejskiego.

Harmonogram czynności

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM DO PRZEDSZKOLI MIEJSKICH ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO ŁÓDŹ NA ROK SZKOLNY 2016/2017¹

harmonogram rekrutacji———————————————————————————————————————————–

¹ przygotowany w oparciu o zapisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015r. poz. 1942)

[/tab]