Statut

STATUT

PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 86

W ŁODZI UL. DEMOKRATYCZNA 61/63
( tekst jednolity)

§ 1.

1.1. Przedszkole Miejskie Nr 86 prowadzone przez Gminę Łódź.

1.2. Przedszkole nie posiada imienia.

1.3. Przedszkole jest polskojęzyczne.

1.4. Przedszkolu na wniosek rady pedagogicznej może być nadane przez organ prowadzący imię osoby, instytucji lub organizacji.

1.5. Na pieczęciach i stemplach używana jest nazwa przedszkola w pełnym brzmieniu: Przedszkole Miejskie Nr 86 w Łodzi ul. Demokratyczna 61/ 63 93-430 Łódź.

1.6. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Łodzi.

§ 2

Cele i zadania przedszkola.
2.1. Wynikające z przepisów prawa.
2.1.1. Współdziałanie z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w celu zapewnienia pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

2.1.2. Przedszkole jest otwarte na organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w miarę swoich możliwości lokalowych i finansowych.
Szczegółowe zasady organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi regulują odrębne przepisy.

2.1.3. Umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

2.2.1. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka i przygotowanie go do nauki w szkole a w szczególności:
a) objęcie opieką wszystkich dzieci i zapewnienie im bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla prawidłowego rozwoju;
b) stymulowanie rozwoju wychowanka;
c) integrowanie treści edukacyjnych, nabywanie przez dziecko kompetencji językowej;
d) prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka;
e) kształcenie czynnej postawy dziecka wobec własnego zdrowia bezpieczeństwa oraz rozwijanie jego sprawności ruchowej;
f) kształtowanie i rozwijanie aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego świata;
g) budzenie wrażliwości emocjonalnej i ,,,świadomości moralnej oraz wzmocnienie więzi uczuciowej z rodziną;

2.2.2. Współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych poprzez;
a) współpracę rodziców i nauczycieli w sprawach opieki, wychowania i kształcenia dzieci;
b) udzielanie przez nauczycieli rzetelnych informacji na temat dziecka, jego zachowania i rozwoju;
c) organizowanie zajęć otwartych wg potrzeb środowiska;
d) organizowanie dni otwartych w przedszkolu dla nowych dzieci;
e) prowadzenie zebrań z rodzicami w miarę potrzeb bieżących lecz nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym;
f) zapoznawanie rodziców z zadaniami wynikającymi z rocznego planu pracy przedszkola oraz z tematami i treścią planów miesięcznych w danej grupie;

2.2.2.A Powyższe cele i zadania przedszkole realizuje poprzez organizację działalności innowacyjnej, jeżeli przedszkole taką działalność prowadzi, zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.3. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę:
a) w czasie pobytu dziecka w przedszkolu opiekę nad nim sprawuje nauczyciel, a w podczas zajęć dodatkowych osoba prowadząca;
b) przy wyjściu poza teren przedszkola grupa dzieci musi znajdować się pod opieką co najmniej dwóch osób dorosłych, przy czym pod opieką jednej osoby dorosłej, nie może przebywać więcej niż piętnaście (15) wychowanków;
c) dziecko uczęszczające do przedszkola powinno być ubezpieczone w dowolnym zakładzie ubezpieczeń wybranym przez ogół rodziców;

2.4. Dziecko powinno być przyprowadzane i odprowadzane z przedszkola przez rodziców (opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo. Upoważnienie takie winno być złożone na piśmie u nauczyciela grupy.

2.5. W przedszkolu mogą być organizowane zajęcia dodatkowe z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci. Zajęcia dodatkowe organizowane są na zasadach określonych w § 6 pkt 6.3.

§ 3.

Kompetencje organów przedszkola
Organami przedszkola są:
3.1. Dyrektor przedszkola
3.2. Rada Pedagogiczna
3.3. Rada Rodziców
a) w przedszkolu działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców wychowanków;
b) w skład rad rodziców wchodzi co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków danej placówki.

 • w wyborach jednego wychowanka reprezentuje jeden rodzic;
 • wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

c) Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

 •   wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady,
 • szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady.

3.1.1. Do kompetencji dyrektora należy:
a) kierowanie działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą placówki oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;
b) opracowanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej i radzie rodziców w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan;

b1) planowanie, organizowanie i dokumentowanie diagnozowania działalności dydaktycznej, wychowawcze i opiekuńczej przedszkola;
b2) przekazywanie informacji o realizacji planu nadzoru pedagogicznego Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców, przed zakończeniem każdego roku szkolnego;

 • zakres wykonania planu;
 • wnioski ze sprawowania nadzoru pedagogicznego;

a w szczególności:

 •  wnioski z analizy poziomu osiągnięć edukacyjnych uczniów i wychowanków, z uwzględnieniem ich możliwości rozwojowych, wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej;
 • ocenę sytuacji wychowawczej oraz stanu opieki nad uczniami i wychowankami;
 • podjęte działania wynikające z wniosków ze sprawowania nadzoru pedagogicznego wraz z informacją o ich skutkach;

b3) opracowanie program rozwoju przedszkola, wykorzystując wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego
b4) inspirowanie i wspomaganie nauczycieli w ciągłym podnoszeniu i wzbogacaniu wychowawczo-edukacyjnej pracy przedszkola i podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego;
c) sprawowanie opieki nad wychowankami oraz stwarzanie im warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
d) realizacja uchwał rady pedagogicznej oraz rady rodziców podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących;
e) dysponowania środkami określonymi w planie finansowym przedszkola, zaopiniowanym przez rade pedagogiczną oraz ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi placówki;
f) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych;
g) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizowaniu praktyk pedagogicznych;
h) podejmowanie decyzji o skreśleniu z listy uczęszczających do placówki, zgodnie z określonymi przepisami w statucie przedszkola. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej;
i) stwarzanie warunków do działania w przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówki
j) Dyrektor publicznego przedszkola, jest zobowiązany powiadomić dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, o odbywaniu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w tym przedszkolu oraz o zmianach w tym zakresie
k) dyrektor zapewnia bezpieczeństwo wychowankom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;
l) dyrektor przedszkola podaje do publicznej wiadomości zestaw programów wychowania, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego;
3.2.1. Zakres kompetencji Rady Pedagogicznej
Do kompetencji stanowiących należy:
a) opracowanie i zatwierdzenie planu rozwoju;
b) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji eksperymentów pedagogicznych;
c) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
d) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków;
e) podejmowanie uchwal w sprawie zestawu programów wychowania przedszkolnego;
f) skreślony

Do kompetencji opiniujących Rady Pedagogicznej należy:
a) opiniowanie planu finansowego placówki;
b) opiniowanie organizacji pracy przedszkola;
c) opiniowanie wniosków dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
d) opiniowanie wniosków o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla pracowników;
e) wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych;

Ponadto do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:
a) ocenianie stanu nauczania wychowania i opieki;
b) przygotowywanie statutu przedszkola;
c) ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć w grupie;
d) ustalanie regulaminu swojej działalności;

3.2.1.1. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

3.2.1.2 Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze), po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-
wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora placówki, organu prowadzącego placówkę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

3.2.1.3. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

3.3.1. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
a) może występować do dyrektora i innych organów placówki, organu prowadzącego Przedszkole oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach placówki;

opiniuje:
a) programy własne;
b) zestaw programów wychowania przedszkolnego;
c) programy i harmonogramy poprawy efektywności kształcenia lub wychowania przedszkola;
d) projekt planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola;
e) wysokość stawki żywieniowej, ustalonej przez dyrektora przedszkola;
f) przedstawia opinię o pracy nauczyciela przed sporządzeniem przez dyrektora przedszkola oceny dorobku zawodowego;
g) w celu wspierania działalności statutowej przedszkola, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł;

3.3.2. W przedszkolu może działać, jeśli zostanie powołana Rada Przedszkola jako prawomocny organ przedszkola, działający w oparciu o odrębne przepisy. W skład rady przedszkola wchodzą w równej liczbie:
a) nauczyciele wybrani przez ogół nauczycieli;
b) rodzice wybrani przez ogół rodziców;
c) rada powinna liczyć co najmniej 6 osób;
d) nauczyciele wchodzący w skład Rady Przedszkola wybierani są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy 100% obecności Rady Pedagogicznej;
e) rodzice wchodzący w skład Rady Przedszkola wybierani są w głosowaniu jawnym, przy udziale co najmniej 50% uprawnionych do głosowania;
f) kadencja trwa 3 lata;
g) dopuszcza się corocznie zmianę 1/3 składu;
h) powstanie Rady Przedszkola pierwszej kadencji organizuje dyrektor przedszkola na łączny wniosek dwóch istniejących podmiotów Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców;
i) Rada Przedszkola uchwala regulamin swojej działalności oraz wybiera przewodniczącego;
j) zebrania Rady są protokołowane;
k) w posiedzeniu Rady może brać udział, z głosem doradczym, dyrektor przedszkola;
l) o udziału w posiedzeniach Rady mogą być zaproszone przez przewodniczącego, za zgodą Rady lub na jej wniosek inne osoby z głosem doradczym;

3.3.3. Organy przedszkola współpracują ze sobą:
a) dają każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych ustawą;
b) zapewniają bieżącą informację między sobą poprzez zebrania, informacje na tablicy ogłoszeń, zapisy w zeszycie zarządzeń;
c) organy przedszkola współpracują ze sobą w celu wspierania swojej działalności promując przedszkole;
d) decyzje podejmowane w poszczególnych organach są ujęte;
e) w formie uchwał lub protokołu i przedstawione dyrektorowi;

3.3.4. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał organów przedszkola niezgodnych z przepisami obowiązującego prawa. O wstrzymaniu uchwał niezwłocznie powiadamiany jest organ prowadzący Przedszkole lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór w porozumieniu z organem prowadzącym uchyla uchwałę niezgodną z obowiązującymi przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór jest ostateczne.

§ 4.

4.1. Organizację pracy przedszkola określają § 5,6,7 statutu a w szczególności:
a) zasady tworzenia oddziałów, liczbę dzieci w oddziałach;
b) rodzaje i czas trwania zajęć edukacyjnych;
c) strukturę przedszkola;

§ 5.

5.1 Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział. Dzieci grupowane są w oddziałach w zbliżonym wieku. Zasady doboru dzieci mogą być np. wg: potrzeb zainteresowań, uzdolnień, stopnia i rodzaju niesprawności.

5.2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 z zastrzeżeniem pkt 5.3.

5.3. Liczba dzieci w oddziale przedszkola integracyjnego oraz w oddziale integracyjnym w przedszkolu ogólnodostępnym powinna wynosić od 15 do 20, w tym od 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych..
5.4. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego liczba dzieci
w oddziale może być niższa od określonej w ust. 5.2., 5.3.

§ 6.

6.1 Podstawowym dokumentem określającym zakres treści nauczania, umiejętności oraz wymagań jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego opracowana przez MEN.

6.2 Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego:
a) program wychowania przedszkolnego dopuszcza do użytku w przedszkolu dyrektor przedszkola na wniosek nauczyciela lub nauczycieli;
b) zaproponowany przez nauczyciela lub nauczycieli program wychowania przedszkolnego powinien być zgodny z podstawą programową oraz dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci, dla których jest przeznaczony;
c) przed dopuszczeniem programu wychowania przedszkolnego do użytku
w danym przedszkolu lub oddziale, dyrektor może zasięgnąć opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje do pracy w przedszkolu, konsultanta lub doradcy metodycznego;
d) dopuszczone do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego;
e) zestaw programów wychowania przedszkolnego powinien być zaopiniowany przez radę rodziców;

6.3 Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

6.4 Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe.

6.3. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności: umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
a) z dziećmi 3-4 lat około 15 minut
b) z dziećmi 5-6 lat około 30 minut

6.4. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

§ 7.

7.1. Przedszkole jest dwu oddziałowe dopuszcza się możliwość pracy przedszkola w zmniejszonej lub zwiększonej liczbie oddziałów.

7.2. W uzasadnionych przypadkach poszczególne oddziały, nie więcej jednak niż 6 oddziałów mogą być zlokalizowane w różnych miejscach, jeżeli organ prowadzący zapewni dyrektorowi przedszkola warunki do sprawowania bezpośredniego nadzoru nad tymi oddziałami.

§ 8.

8.1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji opracowany przez dyrektora przedszkola do 30 kwietnia każdego roku i zaopiniowany przez rade pedagogiczną.
Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący do 25 maja każdego roku. Zmiany w organizacji wprowadzane będą aneksami.

8.2. W arkuszu organizacji przedszkola zatwierdza się w szczególności:
a) czas pracy poszczególnych oddziałów,
b) liczbę pracowników przedszkola w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,
c) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przedszkolnych przez organ prowadzący Przedszkole.
d) w arkuszu organizacji przedszkola podaje się, w podziale na stopnie awansu zawodowego liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą mogli przystąpić w danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych, oraz wskazuje się najbliższe terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjecie tych postępowań.

§ 9.

9.1. Organizacja pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora Przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).

9.2. Na podstawie ramowego rozkładu nauczyciel (nauczyciele) któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla danego oddziału szczegółowy rozkład dnia
z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

§ 10.

10.1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.

10.2.1.Przedszkole prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego. Realizacja podstaw programowych odbywa się w czasie 5 godzin dziennie, od godziny 800do godziny 1300. Przedszkole zapewnia opiekę powyżej podstawy programowej.

10.2.2. Terminy przerw w pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i rady pedagogicznej i podawany do wiadomości rodziców pod koniec pierwszego kwartału każdego roku.

10.2.3 Godziny i wymiar czasu pracy przedszkola określa organizacja pracy na dany rok szkolny, zatwierdzona przez organ prowadzący.
a) czas pracy przedszkola może ulec zmianie stosownie do aktualnych potrzeb rodziców i po uzgodnieniu z organem prowadzącym;
b) wydłużenie czasu pracy może nastąpić na pisemny wniosek przynajmniej 15 rodziców;
c) przerwy w pracy przedszkola wykorzystywane są na przeprowadzenie prac remontowych, porządkowo – gospodarczych;

10.2.4.Zasady wnoszenia za nie opłat określa organ prowadzący na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Łodzi.

a) opłaty za świadczenia udzielane przez Przedszkole oraz za wyżywienie wnoszone są z góry do 5-go każdego miesiąca.
b) podstawę naliczenia opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole stanowią godziny pobytu dziecka zadeklarowane przez rodziców zgodnie z umową.
c) za opóźnienie przy wnoszeniu opłat Przedszkole naliczy odsetki ustawowe.
d) opłata za świadczenia udzielane przez Przedszkole podlega zwrotowi za każdą niewykorzystaną godzinę korzystania ze świadczenia.

10.2. W Przedszkolu istnieje możliwość korzystania z posiłków ( I śniadanie, II śniadanie, obiad)
Opłata za posiłki wynosi:
I śniadanie -25% stawki żywieniowej
II śniadanie – 25% stawki żywieniowej
I, II śniadanie – 50% stawki żywieniowej
Obiad – 50% stawki żywieniowej
II śniadanie, obiad – 75% stawki żywieniowej
I, II śniadanie, obiad – 100% stawki żywieniowej

a) dzienna stawka żywieniowa ustalana jest przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z radą rodziców,
b) w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, przysługuje zwrot stawki żywieniowej za każdy dzień,
c) z wyżywienia mogą korzystać również pracownicy przedszkola wnosząc opłatę w wysokości obowiązującej stawki żywieniowej.
d) personel kuchni i specjalista ds. żywienia nie ponosi kosztów żywienia, co określają odrębne przepisy.

§ 11.

11.1. W przedszkolu zatrudnia się dyrektora i innych nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
11.2. Zasady zatrudnienia i wynagrodzenia nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w pkt. 1 określają odrębne przepisy.
11.3. Ilość pracowników oraz rodzaj stanowisk określa dyrektor przedszkola po uzgodnieniu z organem prowadzącym w zależności od ilości dzieci i potrzeb organizacyjnych placówki.

11.4. ZADANIA DYREKTORA
Do zadań dyrektora należy:
a) kierowanie działalnością przedszkola i reprezentowanie jej na zewnątrz;
b) sprawowanie nadzoru pedagogicznego;
c) koordynowanie opieki nad dziećmi zdrowymi
i niepełnosprawnymi, jeśli takie są;
d) opracowanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan;
e) przedstawianie do dnia 31 sierpnia każdego roku radzie pedagogicznej wyników i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;
f) opracowanie programu rozwoju przedszkola wspólnie
z radą pedagogiczną z wykorzystaniem wyników mierzeni jakości pracy przedszkola;
g) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, wg zasad określonych w odrębnych przepisach;
h) przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawianie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu;
i) przewodniczenie radzie pedagogicznej i realizacja uchwał podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących;
j) wstrzymanie uchwał rady pedagogicznej, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa;
k) dysponowanie środkami finansowymi przedszkola
i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;
l) planowanie i realizowanie planu finansowego przedszkola zgodnie z odrębnymi przepisami;
m) organizowanie administracji, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola;
n) współpraca z rodzicami, organem prowadzącym i nadzorującym;
o) kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;
q) przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
r) podejmowanie decyzji o skreśleniu dziecka z listy uczęszczających do placówki, zgodnie z określonymi przepisami w statucie przedszkola. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej;
s) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy, zgodnie z przepisami Kodeksu racy, BHP i p/ppoż.;
t) stwarzanie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju;
u) koordynowanie współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi;
v) współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników
w) prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

11.5.ZADANIA NAUCZYCIELI
Do zadań nauczyciela należy:
a) Ponoszenie odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu wychowanków a w szczególności:
a)1 w zakresie opieki higieniczno- sanitarnej:

 • kontrola stanu zdrowia dzieci :
 • obserwowanie stanu zdrowia dzieci;
 • czuwanie nad wypoczynkiem dzieci;
 • czuwanie nad należytym spożywaniem posiłków;
 • czuwanie nad higieną dzieci;

a)2 w zakresie kontroli higieny osobistej:

 • wyrabianie nawyków higienicznych dzieci;
 • dzieciom przy czynnościach higienicznych w łazience;

a)3w zakresie zwalczania chorób:

 • udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach lub zachorowaniach, na terenie przedszkola;
 • roztaczanie opieki nad dzieckiem chorym , do czasu przybycia rodzica, powiadamianie rodziców o wyżej wymienionych wypadkach;
 • izolowanie dzieci ze złym samopoczuciem, niedopuszczanie do kontaktowania się dzieci zdrowych z chorymi;

a)4 w zakresie wychowania fizycznego:

 • propagowanie wychowania fizycznego i sportu jako czynnika zdrowotności;
 • stosowanie ubezpieczeń przy wykonywaniu ćwiczeń gimnastycznych;

a)5 w zakresie bezpieczeństwa dzieci:

 • znajomość i systematyczne przestrzeganie zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z dziećmi;
 • usuwanie wszelkich dostrzeżonych braków i błędów, jeśli usunięcie ich we własnym zakresie jest niemożliwe, niezwłoczne zgłaszanie dyrektorowi przedszkola wszelkich spostrzeżonych braków i błędów, których nauczycielka usunąć nie może, a które grożą wypadkiem lub mogą przynieść szkodę zdrowiu;
 • planowe i okolicznościowe zapoznawanie dzieci z warunkami i wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy, pouczanie o istniejących i mogących zaistnieć niebezpieczeństwach oraz wskazywanie metod i środków zapobiegania im;
 • włączanie dzieci do działalności na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny w przedszkolu i środowisku;
 • kontrola przestrzegania przez dzieci obowiązujących norm i zasad zachowania się oraz nadzór i czujność podczas pobytu dzieci w przedszkolu, w celu eliminowania w porę przejawów działania nieostrożnego lub niezgodnego z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • natychmiastowe udzielenie lub zapewnienie dziecku pierwszej pomocy i dalszej opieki w razie nieszczęśliwego wypadku, powiadomienie o wypadku dyrektora przedszkola, przeciwdziałanie ujemnym skutkom wypadku i podjęcie innych niezbędnych kroków;
 • stosowanie, zgodnie z obowiązującym prawem, norm i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizowaniu wycieczek, spacerów i wyjść poza budynek przedszkola;
 • wdrażanie dzieciom znajomości przepisów o ruchu drogowym;
 • uświadomienie rodzicom konieczności zapewnienia dzieciom opieki ze strony osoby dorosłej w czasie drogi do przedszkola oraz z powrotem;
 • sumienny nadzór nad dziećmi i nie pozostawianie ich bez opieki;

b) planowanie i prowadzenia pracy dydaktyczno-wychowawczej Ii opiekuńczej zgodnie z przyjętymi programami, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość;
c) stwarzanie i prowadzenie całościowego procesu edukacyjnego wspomagającego rozwój pełnej osobowości dziecka a w szczególności:

 • wprowadzenie dziecka w świat wartości i pozytywnych postaw w otwartym, twórczym (na miarę dziecka) funkcjonowaniu w grupie;
 • stworzenie sytuacji edukacyjnych usprawniających biegłość w budowaniu i posługiwaniu się znakiem – słowem, gestem, liczbą, barwą, w poznawaniu i zmienianiu siebie i świata;
 • kształtowanie umiejętności i elementarnych zdolności dynamicznego, przystosowania się dziecka do otaczającej je rzeczywistości bliższej i dalszej;
 • stwarzanie odpowiednich warunków do budowania przez dziecko pozytywnego obrazu własnego „Ja”;

d) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;
e) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania;
f) nawiązywanie w współpracy ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną;
g) dbanie o jakość warsztatu pracy poprzez gromadzenie pomocy naukowych oraz troskę o estetykę pomieszczeń;
h) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci;
i) współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do:

 • znajomości zadań wynikających z planu rozwoju i programu edukacyjnego realizowanego w danym oddziale;
 • uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;

j) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, obserwacji, diagnozy;
k) realizowanie zaleceń dyrektora i osób kontrolujących;
l) czynne uczestniczenie w pracach rady pedagogicznej, realizowanie jej postanowień i uchwał;
m) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym;
n) uczestniczenie w tworzeniu planu rozwoju placówki;
o) planowanie własnego rozwoju zawodowego, systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji poprzez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia;
p) rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;
q) wspieranie każdego wychowanka w jego rozwoju;
r) dążenie do pełni własnego rozwoju osobowego;
s) kształcenie i wychowywanie dzieci w umiłowaniu ojczyzny, w poszanowaniu konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
t) dbanie o kształtowanie u dzieci postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.
u) przed nawiązaniem stosunku pracy obowiązkowe przedstawienie dyrektorowi przedszkola informacji z krajowego rejestru karnego;
11.5.1 Nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w ust. 11.5.

ZADANIA PRACOWIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI
11.6. Zadania głównego księgowego jest:
a) znajomość wszystkich przepisów dotyczących gospodarki budżetowej, materialnej, majątkowej i księgowości;
b) czuwanie nad całokształtem prac księgowości i prawidłowym obiegiem dokumentów, czuwanie, kontrolowanie odpowiedzialność za realizację zatwierdzonych planów, dochodów i wskaźników budżetowych;
c) sporządzanie listy płac;
d) przeprowadzanie kontroli kasy i magazyny;
e) reprezentowanie placówki na zewnątrz w sprawach finansowych;
11.7. Zadaniem specjalisty ds. żywienia jest:
a) pełnienie funkcji kasjera;
b) dokonywanie wszelkich operacji kasowo-gotówkowych;
c) przestrzeganie pogotowia kasowego;
d) pobieranie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu;
e) wypłacanie pracownikom miesięcznych poborów oraz innych świadczeń;
f) zaopatrywanie przedszkola w potrzebny sprzęt i artykuły spożywcze;
g) odpowiedzialność za prawidłowe żywienie i cały pion żywienia;
h) odpowiedzialność za stan magazynów i dokumentację magazynową;
i) sporządzanie jadłospisów, czuwanie nad urozmaiceniem posiłków;
k) stałe polepszanie wyżywienia dzieci poprzez:

 • znajomość zasad zdrowego przyrządzania posiłków;
 • opracowanie i realizacje jadłospisów dekadowych;
 • dbałość o kaloryczność i wartość odżywczą posiłków;
 • analizowanie racjonalności gospodarki i poziomu wyżywienia dzieci;

11.8. Zadaniem pomocy nauczyciela jest:
a) ścisłe współdziałanie z nauczycielką w celu dobrego oddziaływania wychowawczego a w szczególności;

 • czuwanie nad należytym spożywanie posiłków przez dzieci;
 • przygotowanie do posiłków, rozkładanie i zbieranie naczyń po posiłkach, rozdawanie posiłków,
 • opieka nad dziećmi w klasie,
 • czuwanie nad należytą higieną dzieci,
 • pomoc nauczycielce w roztaczaniu opieki nad dzieckiem chorym, do czasu przybycia rodzica,
 • usuwanie wszelkich dostrzeżonych braków i błędów grożących wypadkiem lub mogących przynieść szkodę zdrowiu dzieci. Jeśli usunięcie ich we własnym zakresie jest niemożliwe , zgłaszanie dyrektorowi przedszkola,
 • otaczanie dziecka opieką od chwili przejęcia dziecka od osoby przyprowadzającej je do przedszkola,
 • czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci w szatni i innych pomieszczeniach do niej prowadzących podczas pełnienia dyżurów w szatni,
 • czuwanie nad zgodnym z przepisami prawa wydawaniem dzieci odchodzących do domu

b) dbanie i odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci w czasie nieobecności nauczyciela;
c) pomaganie nauczycielowi w organizowaniu pracy w grupie;
d) pełnienie czynności opiekuńczych i usługowych w stosunku do wychowanków zleconych przez nauczyciela danego oddziału oraz wynikających z rozkładu czynności w ciągu dnia;
e) wykonywanie innych poleceń dyrektora wynikających z zakresu obowiązków;

11.9 Zadaniem woźnej oddziałowej jest:
a) dbałość o mienie przedszkola i porządek na wyznaczonym odcinku pracy;
b) estetyczne i higieniczne podawanie posiłków dzieciom, zmywanie naczyń po posiłkach;
c) uczestniczenie w spacerach i wycieczkach z dziećmi danego oddziału, wykonywanie innych poleceń dyrektora wynikających z zakresu obowiązków;

11.10. Zadaniem kucharki jest:
a) sporządzanie posiłków zgodnie z wymaganiami racjonalnego żywienia;
b) terminowe wydawanie posiłków;
c) właściwe organizowanie pracy personelu kuchni;
d) oszczędne gospodarowanie produktami;
e) dbanie o czystość pomieszczeń kuchennych, utrzymywanie w stanie używalności powierzonego sprzętu kuchennego;
f) przestrzeganie higieny osobistej, dbanie o estetykę podawanych posiłków;
g) spełnianie zadań wynikających z pełnionej funkcji – pobieranie próbek pokarmowych, przestrzeganie norm żywienia, itp.;
h) przyjmowanie produktów żywieniowych z magazynu, kwitowanie ich odbioru w raportach żywieniowych;
i) uczestniczenie w ustalaniu jadłospisów;
j) wykonywanie innych poleceń dyrektora i specjalisty ds. żywienia wynikających z zakresu obowiązków;
k) organizowanie pracy w kuchni w sposób zapewniający stałe polepszenie wyżywienia dzieci poprzez:

 • znajomość zasad zdrowego przyrządzania posiłków;
 • opracowanie i realizacje jadłospisów dekadowych;
 • dbałość o kaloryczność i wartość odżywczą posiłków;
 • analizowanie racjonalności gospodarki i poziomu wyżywienia dzieci;
 • dbałość o stan higieniczny pionu kuchennego;

11.11. Zadaniem pomocy kucharki jest:
a) pomaganie kucharce w przygotowywaniu posiłków, utrzymywanie porządku w pomieszczeniach kuchennych i w magazynie z artykułami spożywczymi;
b) dbanie o higienę osobistą;
c) załatwianie zleconych czynności związanych z zakupem i dostarczeniem produktów;
d) wykonywanie innych poleceń dyrektora i kucharki wynikających z zakresu obowiązków;

11.12. Zadaniem robotnika gospodarczego jest:
a) pomaganie w kupowaniu i dostarczaniu produktów żywnościowych;
b) naprawianie i konserwacja urządzeń w ogrodzie przedszkolnym;
c) dbanie o trawniki i rabaty;
d) roznoszenie i przynoszenie korespondencji;

11.13. Wszystkich pracowników obowiązuje uczciwość, sumienność i punktualność w miejscu pracy, przestrzeganie przepisów BHP i p/ppoż. oraz tajemnicy służbowej.

11.14. Szczegółowe zadania pracowników przedszkola umieszczone są w teczkach akt osobowych.

§ 12.

12.1. Jeśli w przedszkolu jest, co najmniej 6 oddziałów lub posiada ono oddziały zlokalizowane w różnych miejscach, albo, co najmniej 2 oddziały pracują dłużej niż 10 godzin dziennie można utworzyć stanowisko wicedyrektora. Wicedyrektora powołuje i odwołuje dyrektor placówki po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i rady pedagogicznej.
12.2. Dyrektor przedszkola za zgodą organu prowadzącego może utworzyć stanowisko wicedyrektora w przypadkach innych niż określono, w pkt 1.

12.3. Dyrektor przedszkola za zgodą organu prowadzącego może tworzyć inne stanowiska kierownicze.

§ 13.

13.1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu prac lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców (prawnych opiekunów).

13.2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy dydaktyczno-wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel opiekował się swoim oddziałem przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu. W przypadku zmian organizacyjnych lub kadrowych może nastąpić zmiana nauczyciela.

§ 14.

14.1 Dopuszcza się tworzenie grup miedzy oddziałowych, integracyjnych bez określenia minimalnej liczby dzieci niepełnosprawnych w oddziałach.

14.1. Liczba dzieci podczas zajęć prowadzonych przez jednego nauczyciela nie może przekroczyć 25.

14.2. Liczba dzieci podczas zajęć prowadzonych w oddziale integracyjnym w przedszkolu ogólnodostępnym z dziećmi niepełnosprawnymi powinna wynosić 20 w tym 5 dzieci niepełnosprawnych.

§ 15.

15.1. Nauczyciele i rodzice współpracują ze sobą w sprawach opieki, wychowania i kształcenia dzieci.

15.2. Dyrektor organizuje zebrania informacyjno-sprawozdawcze ze wszystkimi rodzicami, co najmniej 2 razy w roku szkolnym.

15.3. Nauczyciele utrzymują stały kontakt z rodzicami:
a) organizują zebrania grupowe o charakterze edukacyjno-warsztatowym w miarę potrzeb bieżących, lecz nie rzadziej niż 1 raz w semestrze;
b) wywieszają w kąciku dla rodziców informacje dotyczące zamierzeń pracy dydaktyczno-wychowawczej a także prace plastyczne, teksty piosenek, wierszy itp.;
c) zapraszają na uroczystości przedszkolne i grupowe zgodnie z kalendarzem uroczystości;

15.4. Rodzice mają prawo do:
a) rzetelnej informacji na temat dziecka, jego zachowania i rozwoju;
b) zapoznania się zrealizowanym w danej grupie programem wychowania przedszkolnego;
c) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczyciela, psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz w doborze metod udzielania dziecku pomocy.
d) wyrażania i przekazywania nauczycielowi i dyrektorowi wniosków i opinii z obserwacji pracy przedszkola.

15.5 Nauczyciel prace z dziećmi planuje cyklicznie opracowując tygodniowe plany pracy
w oparciu o podstawę programową oraz wybrany i zaakceptowany program wychowania przedszkolnego uwzględniając potrzeby rozwojowe dzieci.

15.6. Zaplanowaną tematykę realizuje w ciągu tygodnia;

 • co najmniej jedna piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę ( w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela,
 • co najmniej jedna piątą (w przypadku młodszych dzieci-jedną czwartą czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku (organizowane są tam gry i zabaw ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze)
 • najmniej jedna piątą czasu zajmują rożnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego.
 • pozostały czas, 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować ( w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne)

15.7. Plan dnia powinien mieć charakter otwarty, pozwalający na uwzględnienie propozycji dzieci. Winna być zachowana proporcja czasowa między formami proponowanymi przez nauczyciela a swobodną działalnością dzieci.

15.8. Za prowadzenie i planowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz jej jakość odpowiada nauczyciel.

15.9 Nauczyciel prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci.

15.10. Obserwacje pedagogiczne są dokumentowane w formie np. zeszytu obserwacji, gromadzenia wybranych wytworów dziecka itp.

15.11. Przy realizacji zadań wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno- pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną.
15.12. Dyrektor organizuje na terenie przedszkola pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci.
a) posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
b) posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;
c) posiadających opinie poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej co, do których stwierdzono potrzebę objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w ramach działań pedagogicznych przeprowadzonych przez zespół ds. planowania, koordynowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Przedszkolu Miejskim Nr 86 w Łodzi.

15.13. Sposób udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zawarty w „Procedurze udzielania i określania pomocy psychologiczno-pedagogicznej”.

§ 16.

16.1.Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat z zastrzeżeniem pkt. a. i ust. 16.
a) w szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku;
b) dziecko w wieku 5 i 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej;
c) rodzice dziecka 5 i 6 – letniego obowiązanego do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego zobowiązani są dopełnić czynności związane ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola i zapewnić dziecku możliwość systematycznego uczęszczania na zajęcia;
d) obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat, a w przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.

16.2. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełnienia obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 8 lat, a w przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat.

16.3.Przedszkole prowadzi rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

16.4. Zapisy do przedszkola dokonywane są każdego roku w terminie i formie określonej w regulaminie ustanowionym zarządzeniem dyrektora.

16.5. skreślony
16.6. skreślony
16.7. skreślony

16.8. skreślony

16.9. skreślony

16.10. skreślony

16.11. skreślony

16.12. Przedszkole przestrzega zasady realizacji praw dziecka wynikających z Konwencji Praw Dziecka w szczególności do:
a) właściwego zorganizowania procesu opiekuńczo-wychowawczego
i dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny umysłowej;
b) poszanowania własności:
c) opieki i ochrony;
d) akceptacji jego osoby;
e) nie stosowania wobec niego żadnych zabiegów lekarskich bez porozumienia z rodzicami(prawnymi opiekunami), wyjątek stanowią zabiegi w celu ratowania życia dziecka;
f) dopuszcza się możliwość przeprowadzenia badań statystycznych, profilaktycznych na terenie placówki przez upoważnione osoby i instytucje;

16,13. Skreślenie dziecka z listy wychowanków może nastąpić w przypadku:
a) jeżeli zachowanie dziecka zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci;
b) gdy dziecko nie zgłosi się do przedszkola do dnia 15 września a rodzice lub opiekunowie nie poinformują dyrektora przedszkola o przyczynie jego nieobecności;
c) w przypadku nieterminowego regulowania należności, bądź ich nie uiszczania przez okres 1 miesiąca;

§ 17.

17.1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

17.2. Zasady gospodarki finansowej i materialnej przedszkola określają odrębne przepisy.

§ 18

18.1 Upoważnia się dyrektora przedszkola do wprowadzenia tekstu jednolitego statutu
po wprowadzeniu co najmniej czterech jego zmian.

Załącznik Nr 1
do Uchwały 7/2015
Rady Pedagogicznej PM Nr 86
z dnia 1.09.2015r.

Zmiana do Statutu Przedszkola Miejskiego nr 86 w Łodzi

Na podstawie: art. 32 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz. U. poz. 357) o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw oraz rozporządzenie MEN z dnia 30 maja 2014 (Dz. U. poz. 803) w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

wprowadza się następujące zmiany:

Cele i zadania przedszkola:

§ 2

ust 2.1.3 z treści tworzy się punkt a) oraz dopisuje się punkty b), c) o brzmieniu:

b) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych, a w przypadku dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – rozwijanie świadomości istnienia odmienności językowej i kulturowej;

c) w przedszkolach umożliwiających dzieciom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, o których mowa w ustawie z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141, z późn. zm.1) podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej – przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub językiem regionalnym poprzez rozbudzanie ich świadomości narodowej, etnicznej i językowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego na dalszych etapach edukacyjnych.

ust 2.2.1 dopisuje się punkty h), i) o brzmieniu:

h) przygotowanie do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

i) przygotowanie do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub językiem regionalnym dzieci należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym.

§ 3

ust 3.1.1 dopisuje się punkty m), n), o), p)

m) odpowiadanie za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka;
n) organizowanie zajęć dodatkowych;
o) organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi przez umożliwienie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych;
p) dostosowywanie odpowiedniego programu wychowania przedszkolnego i programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozbojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka objętego kształceniem specjalnym. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla dziecka indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET) uwzględniającego zalecania zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

ust 3.2.1
dopisuje się punkt g) do kompetencji stanowiących

g) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym nadzoru zewnętrznego, dla doskonalenia pracy przedszkola;

dopisuje się punkty f), g) do kompetencji opiniujących

f) opiniowanie zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danego rocznika przez co najmniej cykl edukacyjny i materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w poszczególnych oddziałach w dany roku szkolnym;

g) opiniowanie wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych z zajęć z języka obcego innego niż obowiązkowy, zajęć dla których nie została ustalona podstaw programowa ale program nauczania został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;

ust 3.3.1 dopisuje się punkty h), i)
h) zestawy podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych;

i) opiniuje wprowadzenie w przedszkolu dodatkowych zajęć edukacyjnych;

§ 6

ust 6.1 oraz 6.2 zostaje skreślony w brzmieniu dotychczasowym
tworzy się punkty od 6.2.1 do 6.2.17

6.2.1. Praca opiekuńcza , wychowawcza i dydaktyczna prowadzona jest w oparciu
o podstawę programową wychowania przedszkolnego opracowaną przez MEN
z uwzględnieniem :
a) dopuszczonego do użytku w przedszkolu przez dyrektora przedszkola programu wychowania przedszkolnego, zaproponowanego do realizacji przez nauczyciela na zebraniu Rady Pedagogicznej podsumowującej pracę wychowawczo –dydaktyczną za dany rok szkolny.

6.2.2 Rada Pedagogiczna opiniuje wnioskowane programy wychowania przedszkolnego na zebraniu Rady Pedagogicznej rozpoczynającej dany rok szkolny.

6.2.3 Przedszkole realizuje zadania w ramach następujących obszarów działalności edukacyjnej:
a) kształtowanie umiejętności społecznych dzieci :porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych;
b) kształtowanie czynności samoobsługowych , nawyków higienicznych i kulturalnych wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;
c)wspomaganie rozwoju mowy dzieci;
d)wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych , które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;
e)wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;
f)wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych;
g) wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem;
h) wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i tańce;
i) wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne;
j) wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne , budzenie zainteresowań technicznych;
k)pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;
l) wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;
m) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;
n) kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;
o) wychowanie rodzinne , obywatelskie i patriotyczne;
p) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym;
r) przygotowanie do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub językiem regionalnym dzieci należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, o których mowa w ustawie z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym

§ 2

ust 2.2.2 dopisuje się punkt g)
g) z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez przedszkole informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.

§ 16

ust 16.1 pkt b) skreśla się cyfrę 6. oraz skreśla się pkt c.

ust 16.13 dodaje się punkty d), e)

d) jeżeli w okresie rekrutacji nie zostanie podpisana umowa między przedszkolem, a rodzicami o świadczenie usług;
e) jeżeli brak jest informacji o przyczynach nieobecności dziecka trwającej pełny miesiąc
i więcej z wyłączeniem dziecka 5 – letniego odbywającego roczne przygotowanie przedszkolne

 

dodaje się ust 16.14
16.14. Niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego dziecka w wieku
5 lat podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Przez niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego spełnianego w przedszkolu należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych w przedszkolu.