Informacja o rekrutacji

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzanych przez  miasto Łódź na rok szkolny 2014/2015 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2014 r. poz. 7).

 

Zasady ogólne

Rekrutacja na rok szkolnych 2014/2015 odbywa się przy pomocy systemu elektronicznego.

 

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział:

1)    dzieci urodzone w latach 2008 (od1 lipca do 31 grudnia ) – 2011

2)    dzieci z rocznika 2007 oraz z rocznika 2008 (urodzone od 1 stycznia do 31 czerwca),  którym na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.

 

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych obejmuje dzieci zamieszkałe w Łodzi.

Uwaga

 

 1. Dzieci urodzone w 2012 roku nie uczestniczą w rekrutacji elektronicznej. Rodzice/ prawni opiekunowie tych dzieci (po ukończeniu przez nie 2,5 r.ż.) mogą starać się
  o zapisanie ich do przedszkoli po rekrutacji uzupełniającej, w miarę wolnych miejsc.
 2. Rodzice / prawni opiekunowie dzieci zamieszkujących poza Łodzią mogą ubiegać się
  o przyjęcie dzieci do przedszkoli / oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Łódź po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej, (czyli po 31 sierpnia 2014 r.), pod warunkiem wolnych miejsc w wybranym przedszkolu oraz po uzyskaniu zgody Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi.
 3. Rodzice/ prawni opiekunowie, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola / oddziału przedszkolnego, niż to, do którego dziecko dotychczas uczęszcza, muszą pamiętać, że w takim przypadku rekrutacja odbywa się na takich samych zasadach, jak w przypadku dziecka zapisywanego do przedszkola po raz pierwszy.

 

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź prowadzone jest  na wolne miejsca.

 

Rodzice/ prawni opiekunowie dzieci uczęszczających do danego przedszkola
/ oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2013/2014 składają w tej placówce
deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2014/2015, w terminie od 17 do 24 marca 2014 r. ( wzór deklaracji można pobrać
w przedszkolu, ze strony internetowej placówki lub ze strony internetowej Urzędu Miasta Łodzi – zakładka edukacja).

 

W wyznaczonym przez dyrektora terminie rodzice dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne w danej placówce zobowiązani są do podpisania umowy na rok szkolny 2014/2015.

 

Kandydaci biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2014/2015
do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przyjmowani
są w oparciu o liczbę punktów uzyskanych w zależności od spełnianych kryteriów.

 

Kolejność zgłoszeń nie ma żadnego wpływu na przyjęcie dziecka do przedszkola.

Kryteria rekrutacyjne:

W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego – zgodnie z art. 20c ust. 2 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Każde z wymienionych kryteriów ma wartość 100 punktów.

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez dyrektora przedszkola / szkoły w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Łodzi


Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola / szkoły.

1 kwietnia 2014 r. o godz. 8.00 zostanie uruchomiona strona internetowa, na której zamieszczony będzie informator zawierający oferty przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, wniosek o przyjęcie kandydata do publicznego przedszkola prowadzonego przez Miasto Łódź, wniosek o przyjęcie kandydata do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonej przez Miasto Łódź a także instrukcja wypełnienia wniosku w formie elektronicznej. Strona będzie aktywna do 25 kwietnia
do godz. 14.00.

Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do 3 przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Rodzice/prawni opiekunowie układają listę wybranych przedszkoli i szkół według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej.

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy korzystają z komputera i internetu:

 1. wypełnią w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka,
 2. drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go we wszystkich placówkach wskazanych we wniosku.

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu oraz rodzice/prawni opiekunowie dzieci objętych obowiązkiem szkolnym posiadający decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, chcący zapisać dziecko do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, :

 1. pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu / szkole podstawowej prowadzącej rekrutację do oddziału przedszkolnego, wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają we wszystkich placówkach wskazanych we wniosku.
 2. Informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor przedszkola/szkoły.

Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają wymagane, określone w ustawie kopie
lub oryginały dokumentów potwierdzających spełnienie danych kryteriów, w tym:

 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu
  na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy
  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą,
 • oświadczenia potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów określonych przez dyrektora przedszkola/szkoły w porozumieniu z organem prowadzący.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 20t ust. 6 ustawy o systemie oświaty).

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci objętych obowiązkiem szkolnym (tj. urodzonych przed
1 lipca 2008 r.) chcący zapisać dziecko do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, winni dołączyć do wniosku o przyjęcie decyzję dyrektora obwodowej szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego.

Wypełniony wniosek: podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka. Podpisy złożone we wniosku są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.

Placówki będą przyjmować wnioski w terminie od 2 kwietnia 2014 r. od godz. 8.00
do 25 kwietnia 2014 r. do godz. 15:00.

Wnioski weryfikuje komisja rekrutacyjna. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

 1. żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),
 2. zwrócić się do Prezydenta Miasta Łodzi o potwierdzenie okoliczności zawartych
  w oświadczeniach.
 3. Prezydent w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach:

1) korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,

2) może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,

3) może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie
o samotnym wychowywaniu dziecka,

Po weryfikacji wniosków komisja rekrutacyjna:

 1. 9 maja o godz.15.00 podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy uszeregowanej alfabetycznie kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
 2. przyjmuje kandydatów zakwalifikowanych jeżeli kandydaci ci w określonym terminie złożyli wymagane dokumenty;

Rodzice/ prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych w terminie od 12 maja, od godz.8.00 do 20 maja 2014 , do godz.15.00 zobowiązani są do złożenia potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola, do którego kandydat został zakwalifikowany.

Potwierdzenie woli przyjęcia można składać osobiście lub drogą elektroniczną
na adres danej placówki (przy czym adres e-mail rodziców/ prawnych opiekunów musi być taki jak we wniosku).

Nie potwierdzenie w terminie woli przyjęcia będzie traktowane jako rezygnacja
z przyjęcia kandydata do danej placówki.

 1. po terminie złożenia wymaganych dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych, komisja rekrutacyjna 23 maja o godz.15.00 podaje do publicznej wiadomości uszeregowane alfabetycznie listy kandydatów przyjętych
  i kandydatów nieprzyjętych
  oraz informację o liczbie wolnych miejsc lub ich braku.
  Ww. listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o najniższej liczbie punktów, która uprawniała
  do przyjęcia kandydata. Ponadto na listach umieszcza się datę podania do publicznej wiadomości opatrzoną podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
  Listy umieszczone zostaną w siedzibie danego przedszkola, szkoły.

Rodzice prawni opiekunowie dzieci, które zostaną przyjęte do przedszkoli na rok szkolny 2014/2015 mają obowiązek zgłoszenia się (nie dotyczy dzieci zakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych) do nich celem podpisania umowy.

Umowy będą podpisywane w terminie od 2 czerwca do 27 czerwca 2014r. W przypadku gdy umowa nie zostanie podpisana w wyznaczonym terminie będzie to potraktowane jako rezygnacja z miejsca i spowoduje automatyczne skreślenie dziecka z listy przyjętych.

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:

 1. wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
 2. wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
 3. na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu.

Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu, które przeprowadzało postępowanie rekrutacyjne, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

Od 4 lipca 2014 r. rozpoczyna się postępowanie uzupełniające. Jego przebieg i zasady
są takie same jak w przypadku postępowania rekrutacyjnego.

Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się
o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych biorą udział w rekrutacji elektronicznej – na zasadach ogólnych.

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się
o przyjęcie do :

1) oddziału integracyjnego

2) oddziału specjalnego

nie biorą udziału w rekrutacji elektronicznej.

Wniosek o przyjęcie kandydata wypełniany jest przez rodziców / prawnych opiekunów
w wybranym przedszkolu prowadzącym oddziały integracyjne lub specjalne.


Adres strony internetowej dla rodziców: http://lodz.przedszkola.vnabor.pl

( strona będzie aktywna od 1 kwietnia 2014 r. o godz. 8.00 do 25 kwietnia 2014r. do godz. 14.00.)

Pliki do pobrania:

Dzień Babci i Dziadka

Dzień Babci i Dziadka

Wszystkim kochanym Babciom i Dziadkom

z okazji Ich święta życzymy

Szczęścia, uśmiechu, dużo radości,

spełnienia nawet najskrytszych marzeń,

i samych przyjemnych w Waszym życiu zdarzeń.

 

Witaj Nowy Roku

 

Wesołych Świąt!

 

Ślubowanie Przedszkolaków

Dnia 7 listopada odbyło się w naszym przedszkolu Ślubowanie Przedszkolaków. Z tej okazji dzieci przygotowały program artystyczny. Zaproszeni goście oklaskiwali występy dzieci, po których odbyło się uroczyste ślubowanie na dzielnego przedszkolaka. Było dużo śmiechu, prezenty i oczywiście  łzy wzruszenia dumnych Rodziców.

Wszystkim Małym Przedszkolakom serdecznie gratulujemy :D

Dzień Przedszkolaka w naszym przedszkolu

20 IX 2013 Dzień Przedszkolaka

 

Witajcie w przedszkolu

Z okazji rozpoczynającego się nowego roku przedszkolnego serdecznie witamy wszystkie Dzieciaki     i Rodziców.

Mamy nadzieję, że rok 2013/2014 będzie owocny, radosny i udany dla nas wszystkich, czego szczerze Państwu życzymy :)

Z okazji trwających…